Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Univerzity na Slovensku

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6729-5356
Email: komunikacia@euba.sk
Web: www.euba.sk
Rektor: Ferdinand Daňo
Externá komunikácia: Miroslav Horňák
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Tel: +421 (0)51 7563-110
Fax: +421 (0)51 7563-147
Email: unipo@unipo.sk
Web: www.unipo.sk
Rektor: Peter Kónya
Externá komunikácia: Anna Polačková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel: +421 (0)37 6415-111
Fax: +421 (0)37 6511-593
Email: verejnost@uniag.sk
Web: www.uniag.sk
Rektor: Klaudia Halászová
Externá komunikácia: Renata Chosraviová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)917 669200
Fax: +421 (0)2 5249-9384
Email: international@stuba.sk
Web: www.stuba.sk
Rektor: Oliver Moravčík

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9, 042 00 Košice - Sever
Tel: +421 (0)55 6022-003
Fax: +421 (0)55 6332-748
Email: kancelar@tuke.sk
Web: www.tuke.sk
Rektor: Stanislav Kmeť
Externá komunikácia: Adrián Harčár
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel: +421 (0)33 5939-111
Email: pr@truni.sk
Web: www.truni.sk
Rektor: René Bílik
Externá komunikácia: Matúš Demko
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 9010-9986
Email: infocentrum@uniba.sk
Web: www.uniba.sk
Rektor: Marek Števček
Externá komunikácia: Martina Mášiková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)37 6408-111
Email: ukf@ukf.sk
Web: www.ukf.sk
Rektor: Libor Vozár
Externá komunikácia: Jana Duchovičová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4461-121
Email: katarina.babelova@umb.sk
Web: www.umb.sk
Rektor: Vladimír Hiadlovský
Externá komunikácia: Katarína Chovancová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)55 6222-608
Fax: +421 (0)55 6228-109
Email: adriana.sabolova@upjs.sk
Web: www.upjs.sk
Rektor: Pavol Sovák
Externá komunikácia: Adriana Sabolová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2